نمای بیرونی شرکت سنجش دقیق طول

تجهیزات ازمایشگاه

انواع تجهیزات کالیبراسیون و دستگاه های اندازه گیری

.

گالری تصاویر

در این گالری تصاویر مربوط به ابزار ها و وسایل و تصاویری از محیط شرکت و فیلم های اموزشی قابل مشاهده هستند

به دنبال تصاور هستید یا فیلم ها

what would you like to see? movie or picture